–      Với người chưa tiêm phòng uốn ván lần nào: tiêm mũi đầu khi phát hiện thai nghén bất kỳ ở tháng nào, tiếp theo tiêm mũi thứ hai sau mũi tiêm đầu ít nhất một tháng và phải cách thời gian dự kiến đẻ ít nhất một tháng

 –      Với những người đã tiêm đủ 2 mũi, nếu:

+ Lần tiêm trước < 5 năm: tiêm 1 mũi

+ Lần tiêm trước > 5 năm: tiêm 2 mũi

 –      Với nguời đã tiêm ba mũi hoặc bốn mũi, cần tiêm nhắc lại một mũi

 –      Với người dã tiêm đủ năm mũi phòng uốn ván theo đúng lịch, nếu mũi tiêm cuối cùng cách đã 10 năm trở lên thì nên tiêm thêm một mũi nhắc lại